Mittetulundusühing ”KODUKÜLAD”
PÕHIKIRI  1. Üldsätted

1.1. Käesoleva põhikirja alusel tegutsev mittetulundusühing ” Kodukülad ” (edaspidi ühing ) on vabatahtlik rahvaliikumise põhimõttel tegutsev ühendus, mis on seadusega sätestatud korras registreeritud ja tegutseb oma liikmete omavalitsuse alusel ning on loodud Rakke valla Piibe küla, Nõmmküla küla, Kõpsta küla, Lahu küla ning Koluvere küla säilitamiseks, nende majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu toetamiseks, külaelanike huvide ja vajaduste kaitsmiseks või muude mittetulunduslike eesmärkide saavutamiseks.
1.2. Ühing omab eraõigusliku juriidilise isiku õigused tema kandmise momendist mittetulundusühingu registrisse. Tal on oma nimetusega pitsat ja vastav sümboolika ning iseseisev bilanss ja õigus avada pangaarveid.
1.3. Ühing juhindub oma tegevuses Mittetulundusühingu seadusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.4. Ühingu asukoht on Lahu Algkool, Lahu küla, Rakke vald
1.5. Ühing on asutatud 04. märtsil 2002. aastal.
1.6. Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ning lõppeb 31. detsembril.


  2. Ühingu eesmärk ja selle saavutamise vahendid

2.1. Ühingu tegevuse põhieesmärgiks on maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja arengule kaasaaitamine, sealhulgas rahvuskultuuri toetamine ning erinavate külaliikumiste ühendamine.
2.2. Tegevuse põhieesmärgist tulenevateks eesmärkideks on:
2.2.1 eelnimetatud põhieesmärki taotlevate füüsiliste ja juriidiliste isikute tegevuse ühendamine ja omavahelise koostöö korraldamine;
2.2.2 pere- , naiste- ja noorteliikumise propageerimine ja toetamine;
2.2.3 koolitustegevuse korraldamine ja kõlblusnormide väärtustamine
2.2.4 haridus-ja seltsielu toetamine ja edendamine, s.h.küla seltsimaja väljaarendamine
2.2.5 säästva arengu, loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine;
2.2.6 ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitse ning nende korrashoiule kaasaaitamine
2.2.7 maamajanduse arengule,s. h. väikeettevõtlusele uute võimaluste otsimine;
2.2.8 külaelu, kui eesti rahva, tema kultuuri ja traditsioonide kandja propageerimine;
2.2.9 küla sotsiaalsele ja majanduslikele arengule kaasaaitamine.
2.3. Nimetatud eesmärkide saavutamiseks ühing:
2.3.1 valmistab ette ja osaleb piirkondlikes ja kohalikes külade liikumist ja arengut toetavates projektides;
2.3.2 arendab koostööd teiste piirkondade külade liikumistega;
2.3.3 algatab ja aitab korraldada õppusi, seminare, konverentse ning õpperingide ja arengurühmade tegevust;
2.3.4 aitab läbi viia külapäevi ja külalaatu;
2.3.5 aitab ellu kutsuda ja läbi viia kultuuri- ja spordiüritusi ja teisi vaba aja ettevõtmisi;
2.3.6 korraldab külade ja külaliikumiste omavahelist seltsilist tegevust ja kultuurilist suhtlemist;
2.3.7 viib oma tegevuse arendamise eesmärgil läbi tasulisi üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid ühingu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga ning sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid;
2.3.8 toetab oma liikmete osalust kandidaatidena omavalitsuste valimistel


  3. Liikmed, nende õigused ja kohustused

3.3. Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
3.4. Peale asutajaliikmete võib ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele.
3.5. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus avalduse alusel, samuti korraldab juhatus ka liikmete arvestust.
3.6. Liikmelisus on seotud sisseastumismaksuga.
Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestab üldkoosolek.
3.7. Liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda, kusjuures lahkumine otsustatakse ühe kuu jooksul juhatuse otsusega. Lahkuval liikmel tuleb täita oma kohustused ja likvideerida olemasolevad võlgnevused ühingu ees.
3.8. Ühingul võivad olla ka toetajaliimed. Toetajaliige on isik, kes osutab kaasabi ühingule.
3.9. Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.
3.10. Ühingu liige arvatakse ühingust välja tema surma korral.
3.11. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata, kui ta:
3.11.1 ei tasu õigeaegselt makseid ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;
3.11.2. rikub korduvalt ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel määral;
3.11.3 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei ole õiguspärane.
3.12. Ühingu otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus seaduses ettenähtud korras. Isikul, kelle liikmelisus on ühingus lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.
3.13. Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.
3.14. Ühingu liikmel on õigus:
3.14.1 võtta osa üldkoosolekust;
3.14.2 valida ja olla valitud ühingu juhtimis-ja kontrollorganitesse;
3.14.3 saada teavet ühingu tegevuse kohta;
3.14.4 astuda ühingust välja;
3.14.5 kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.
3.15. Ühingu liige on kohustatud:
3.15.1 täitma põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid
3.15.2 õigeaegselt tasuma makseid ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;
3.15.3 teostama õigeaegselt arveldused ühinguga;
3.15.4 kasutama heaperemehelikult ühingu vara;
3.15.5 heastama ühingu varale tekitatud kahju.


  4.Ühingu struktuur ja juhtimine

4.1. Ühingu juhtimisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest,
käesolevast põhikirjast, ühingu juhtorganite otsusest ja muudest vastavakohalistest õigusaktidest.
4.2. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad
osaleda kõik ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
4.3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama juhatus vähemalt üks
nädal( seitse päeva ) enne üldkoosoleku toimumist.
4.4. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse .
4.5. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.5.1 põhikirja muutmine
4.5.2 eesmärgi muutmine
4.5.3 juhatuse liikmete määramine
4.5.4 muude põhikirjaga ettenähtud organite valimine
4.5.5 juhatuse või mõne muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.5.6 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse
4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmeist. Üldkoosolek protokollitakse.
4.7. Otsused üldkoosolekul võetakse vastu lihthäälteenamusega.
4.8. Põhikirja vastuvõtmise, muudatuste tegemise ja ühingu tegevuse lõpetamise poolt peab olema vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
4.9. Ühingul on juhatus, mis
4.9.1 valib endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe
4.9.2 juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses;
4.9.3 juhatuse liikmete arv on 5, kes määratakse asutamisel asutamisliikmete poolt ja edaspidi üldkoosoleku poolt;
4.9.4 valitakse tähtajaga kuni kolm aastat ühingu liikmete hulgast ja kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud;
4.9.5 juhatus, v.a. juhatuse esimees ja aseesimees, esindab ühingut kõikides õigustoimingutes ühiselt;
4.9.6 on pädev langetama otsuseid, kui kohal on vähemalt kolm liiget;
4.9.7 korraldab ühingu liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise;
4.9.8 korraldab ühingu liikmete registri pidamise;
4.9.9 valmistab ette ja kutsub kokku üldkoosoleku;
4.9.10 tegeleb jooksvalt esilekerkivate probleemidega ning liikmetelt laekunud avalduste ja ettepanekute lahendamisega;
4.9.11 käsutab ja kasutab ühingu vara;
4.9.12 juhatuse otsused protokollitakse, protokollidele kirjutavad alla kõik koosolekust osavõtnud juhatuse liikmed;
4.9.13 kutsub kokku üldkoosoleku seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras;
4.9.14 juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;
4.9.15 kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva põhikirja punktis 4.9.14 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega;
4.9.16 juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.
4.10 Juhatuse esimees:
4.10.1 esindab ühingut õigustoimingutes;
4.10.2 tagab üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise;
4.10.3 on aruandekohuslane üldkoosoleku ja juhatuse ees.
4.11 Juhatuse aseesimees:
4.11.1 omab täielikult juhatuse esimehega võrdseid õigusi ja kohustusi viimase eemalviibimisel
4.12. Revident:
4.12.1 valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks, revidendiks ei või olla
juhatuse liige;
4.12.2 on aruandekohuslane ainult üldkoosoleku ees;
4.12.3 revisjon viiakse läbi vähemalt üks kord aastas;
4.12.4 revidendil on õigus osaleda juhatuse koosolekul hääleõiguseta


  5. Majandustegevus ja ühingu vara

5.1. Ühingu majandusaasta algab1.jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.
5.2. Rahalised vahendid moodustuvad:
5.2.1 sisseastumismaksudest;
5.2.2 liikmemaksudest juhul, kui need on määratud;
5.2.3 toetustest toetajaliikmetelt;
5.2.4 tulust, mis saadakse ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste teenuste ja ürituste korraldamisest;
5.2.5 tulust, mis on vajalik ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks;
5.2.6 eraldistest maakonnalt, vallavalitsuselt jms.;
5.2.7 sponsorite toetustest
5.3. Ühingu omandiks võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadustega.
5.4. Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.
5.5. Liikmetele ei jaotata tulu.
5.6. Oma kohustuste eest vastutab ühing kogu ühingu varaga.


  6. Kontroll ja revideerimine

6.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste ühingu organite üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
6.2. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.


  7. Muud tingimused

7.1. Ühingu tegevus lõpetatakse:
7.1.1 üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest
7.1.2 kohtuotsuse alusel
7.1.3 liikmete arvu vähenemisel alla kahe
7.1.4 muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel
7.2. Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.
7.3. Lõpetamise korral jaotatakse ühingu vara selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkoosoleku otsusega.
7.4. Kui ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alusel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.
7.5. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.


  Ühigu põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 04. märtsil 2002.aastal

Ühingu asutajaliikmed:

1. Imbi Arhipov
2. Anti Pällo
3. Külli Pällo
4. Andres Tiho
5. Helvi Veelmaa
6. Timo Vunder